English

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Zápis na štúdium je možný počas celého roka, pripomíname, že pre prijatie je potrebné spĺňať podmienky k zápisu. Program štúdia začína prijatím učebných materiálov a tematických okruhov (obsah učiva, ktorý je potrebné zvládnuť), ktoré vám budú odoslané ihneď po zaplatení školného poplatku.

Skúšky sa vykonávajú výhradne on-line (písomnou formou), doba štúdia je neobmedzená – plne závisí od študenta – po absolvovaní všetkých skúšok, je na adresu študenta odoslaný diplom o úspešnom ukončení štúdia, ktorý môže byť vydaný buď v rodnom alebo anglickom jazyku.
Skúšky sa absolvujú tak, že študent ku každej skúške dostáva dva Word dokumenty – v jednom sa nachádzajú skúšobné otázky, zatiaľ čo do druhého (tzv. odpoveďový hárok) sa zapisujú odpovede. Taktiež, študenti dostávajú ku každej skúške učebnice v elektronickej podobe (pdf). Neexistujú prednášky, ale študenti sa pripravujú na skúšky z učebníc, z ktorých sú zostavované testové otázky a následne vyplnený odpoveďový hárok odosielajú na e-mail fakulty. Väčšina skúšok sa pozostáva z dvoch častí.


Inštitút prírodnej medicíny ponúka nasledujúce študijné programy:

BAKALÁR PRÍRODNÝCH MEDICÍNSKYCH VIED (B.S.)
(Bachelor of Science in Natural Medicine)
MAGISTER PRÍRODNÝCH MEDICÍNSKYCH VIED (M.S.)
(Master of Science in Natural Medicine)
DOKTOR PRÍRODNEJ MEDICÍNY (N.D.)
(Doctor of Natural Medicine)