English

PODMIENKY K ZÁPISU

Pre prijatie na niektorý z našich programov musíte mať viac ako 18 rokov.
IPM vyžaduje, aby všetci záujemcovia o štúdium, ktorí sa prihlasujú na niektorý zo študijných programov našej fakulty, predložili kópiu maturitného diplomu (to sa nevzťahuje na programy kurzov).

Inštitút prírodnej medicíny je on-line vzdelávacia škola, preto sú všetci študenti povinní mať základné počítačové znalosti, ako sú písanie, používanie internetu a e-mailu.


  • Prijímacie konanie na naše ponúkané programy IPM začína vyplnením a odoslaním žiadosti o prijatie. Záujemcovia o štúdium vo veku nad 18 rokov sa zapisujú on-line formou. Zápis na štúdium je možný počas celého roka.
  • Prijímacie oddelenie zhodnotí žiadosť záujemcu o prijatie a prehodnotí, či spĺňa stanovené požiadavky. Záujemca o štúdium bude následne kontaktovaný a oboznámený o rozhodnutí prijatia. Tento proces zvyčajne trvá do 3 pracovných dní.
  • Registrátor IPM potom posiela priamy odkaz prijatému záujemcovi podľa zvolenej možnosti platenia školného.

Každý študent je povinný uviesť e-mailovú adresu, telefóne číslo, poštovú adresu a ďalšie osobné údaje a v prípade zmeny to oznámiť sekretariátu IPM.

Kandidát je na štúdium riadne (právoplatne) prihlásený ak splnil dve základné podmienky:

  • v predpísanom formulári vyplnil a odoslal prihlášku
  • uhradil školné / poplatok

Podrobné informácie poskytujú sekretariát IPM a internetové stránky jednotlivých študijných programov.